Get Adobe Flash player

Hebrew

חודש שבט תש"ע- גיליון מספר 1 (נא לא לעיין בשעת התפילה)

מאת זיוה קרמר

"מטרוניתא אחת שאלה את רבי יוסי בר חלפתא. אמרה לו: בכמה ימים ברא הקב"ה את עולמו? אמר לה לששת ימים, כדכתיב (שמות ל"א) "כי ששת ימים עשה ה' את השמים וגו". אמרה לו; ומאותה שעה עד עכשיו מה הוא יושב ועושה? אמר לה: מזווג זיווגים, אשתו של פלוני לפלוני, בתו של פלוני לפלוני, ממונו של פלוני לפלוני. אמרה לו: זהו? אף אני יכולה לעשות כן. כמה עבדים יש לי וכמה שפחות יש לי, ואני יכולה לזווגן בשעה אחת. אמר לה: אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף. הניחה והלך לו. מה עשתה? שלחה והביאה אלף עבדים ואלף שפחות והעמידה אותן שורות שורות. אמרה להן: פלוני ישא לפלונית ופלונית לפלוני. זיווגתן בלילה אחד. בבקר נכנסו אליה זה מוחה פצועה וזה עינו שמוטה, וזה אצילים נשברו, וזה ארכובה שבורה, זה אמר אינני רוצה בזאת וזו אמרה אינני רוצה בזה. מיד שלחה והביאה את רבי יוסי בר חלפתא. אמרה לו: רבי, אמת היא תורתכם, נאה משובחת היא. יפה אמרת כל מה שאמרת. אמר לה: לא כך אמרתי לך, אם קלה היא בעיניך קשה היא לפני הקב"ה כקריעת ים סוף?"

המשך

 
newspaper

See Ziva speak about
The Art of Praying
on Monday!

microphone

Click the mike for details!


filesmonster.club